Regulamin konkursu „Najlepsze wspomnienia 2020”

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Najlepsze wspomnienia 2020”  (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem jest LAMEL Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ulicy Żwirowej 132, NIP: 5993193336 (dalej „MyScreenPROTECTOR”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 31.12.2020 do 05.01.2021 do godziny 23:59 (dalej: okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook przy pomocy polskiego fanpage’a marki MyScreenPROTECTOR na Facebooku pod adresem, dostępnym: https://www.facebook.com/MyScreenPROTECTOR/(dalej: Fanpage).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy MyScreenPROTECTOR oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub MyScreenPROTECTOR bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby zamieszkałe w Polsce oraz posiadające profil prywatny w serwisie Facebook. Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.

§ 3. Zadanie Konkursowe

 1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu opublikują komentarz z odpowiedzią na zadanie konkursowe, które będzie zgodne z rozwiązaniem zadania konkursowego przygotowanego przez Organizatora (dalej: Zadanie Konkursowe).
 2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: Post Konkursowy).
 3. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie rozwiązania Zadania Konkursowego w komentarzu do Postu Konkursowego (dalej: Zgłoszenie). Post dostępny jest na: https://www.facebook.com/MyScreenPROTECTOR/
 4. W Konkursie nie można przesłać Zgłoszenia w inny sposób niż opisany w § 3 pkt. 3
 5. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymaganepolubienie Fanpage’a , udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania konkursowego.
 6. Post Konkursowy zostanie opublikowany 31.12.2020 do 05.01.2021 do godziny 23:59.
 7. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3, pkt.1 spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.
 8. Laureat zostanie wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona do 06.01.2021 do godziny 15:00.
 9. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 10. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez MyScreenPROTECTOR.
 11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę (dalej: „Nagrody„):
  I miejsce: karta Netlix o wartości 120 zł + 2 szt., dowolnej ochrony na ekran
  II miejsce: karta Netflix o wartości 90 zł + 2 szt. dowolnej ochrony na ekran
  III miejsce: karta Netflix o wartości 60 zł + 2 szt. dowolnej ochrony na ekran

  Dodatkowo wyróżnimy 3 dodatkowe zgłoszenia nagrodami w postaci 2 szt. ochrony na ekran.

 2. Przez 2 szt. dowolnej ochrony Organizator rozumie, 2 sztuki dowolnego szkła lub folii na dowolny jeden lub dwa modele urządzenia.
 3. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 4. Informacja o wygranej przesyłana jest w wiadomości prywatnej do laureata przez Organizatora.
 5. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez laureata w odpowiedzi na wiadomość prywatną Organizatora informacji na temat aktualnych danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres. Wiadomość musi zostać wysłana w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości.
 6. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 8. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Najlepsze wspomnienia 2020” w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest MyScreenPROTECTOR. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na stronie: https://www.facebook.com/MyScreenPROTECTOR/
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

top